Anti-discriminatiebeleid ZorgOber

Met ZorgOber willen wij een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. ZorgOber is ervan overtuigd dat de mensen werkzaam voor organisaties het verschil maken in dienstverlening, ieder met zijn eigen unieke talent. Wij helpen mensen aan werk dat het beste bij hen past en tegelijkertijd voorzien wij onze opdrachtgevers van de beste medewerkers.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. 

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie. Bij het werving en selectieproces van onze eigen medewerkers hanteren wij hetzelfde standpunt. 

Standpunt van ZorgOber

ZorgOber wijst iedere vorm van discriminatie af. ZorgOber discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. 

Iedereen verdient gelijke kansen, ook bij het vinden en behouden van een baan. Bij het aannemen van onze medewerkers (horecamedewerkers en kantoormedewerkers) kijken wij alleen naar iemands vaardigheden, competenties en talenten. Dat is waar het om draait. 

Handelen door de medewerker

 • De medewerkers hebben de eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de directie de heer Weys en Hotke.
 • Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wilt stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft,  kan de medewerker terecht bij de directie de heer Weys en de heer Hotke. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerkers afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de vertrouwenspersoon.

Verantwoordelijkheden van ZorgOber

ZorgOber is verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect behandeld, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt; discriminatie wordt in geen enkel geval getolereerd, maar juist veroordeeld.
 • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
  • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op de volgende wijze: Door het op de wekelijkse werkoverleggen als agendapunt te benoemen en bespreekbaar te maken.
  • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen. 
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid, wij nemen klachten altijd serieus. We oordelen niet te snel en zorgen dat medewerkers zich gehoord voelen.

Werving en selectie

De bedrijfsvoering van ZorgOber is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. 

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. 

Vragen of klachten

Indien medewerkers binnen ZorgOber in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende verzoeken hebben ontvangen, dan kan men hier melding van maken bij de eigenaren, de heer Weys en de heer Hotke. Ook kunnen zij contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen ZorgOber

Borging

Als kleine organisatie in omvang, werken wij nauw samen en is iedere medewerker bekend met het antidiscriminatiebeleid. Aanvullende maatregelen zijn vooral van belang als de organisatie groeit. Om ook dan het antidiscriminatiebeleid te borgen treffen wij de volgende maatregelen:

 • Elke medewerker is bekend met de voorlichtingswebsite www.werkjijmeezegnee.nl van de ABU;
 • Het antidiscriminatiebeleid maakt onderdeel uit van het inwerktraject voor (nieuwe) medewerkers (ook stagiairs);
 • Onze opdrachtgevers zijn op de hoogte van onze werkwijze en van het feit dat wij verzoeken met een discriminerend karakter niet honoreren

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.